About IJES

Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences aims to create an interdisciplinary platform of communication between sciencists from all around the world, whose research focuses on technical sciences. Main emphasis is put on interdisciplinary research, which does not fit precisely into known areas of engineering science. IJES goal is to enable easy publication for scientists having new point of view on emerging, as well as well known problems.

IJES publish under the patronage of the Association of Polish Committee of Machine Theory and Mechanisms "PK TMM"
pktmm.png
 

IJES publishes interdisciplinary manuscripts on engineering sciences, in particular:

- mechatronics

- robotics

- machine design

- power engineering

- vehicle engineering

- materials science

and similar.

 

Original research papers, reports and reviews are accepted. All submitted manuscipts are peer-reviewed. List of reviewers is published once a year.

IJES is an open acces journal published only in electronic form.

IJES is indexed in:

  • Google
  • Google Scholar

Starting from 2016 articles in English and Polish will be accepted.

 

ISSN 2300-5874
DOI: 10.5277/ijes_pwr

 

Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences dąży do stworzenia interdyscyplinarnej platformy komunikacji między naukowcami z całego świata, których badania skupiają się na naukach technicznych. Główny nacisk położony jest na badania interdyscyplinarne, które nie wpasowują się klasyczne dziedziny nauk inżynieryjnych. Celem IJES jest umożliwienie łatwej publikacji naukowców posiadającym nowy punkt widzenia na zarówno powstające, jak i od dawna znane problemy.

IJES publikuje pod patronatem Stowarzyszenia Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów "PK TMM"
pktmm.png

IJES publikuje artykuły interdyscyplinarne z zakresu nauk inżynieryjnych, zwłaszcza:

- mechatroniki

- automatyki i robotyki

- budowy maszyn

- elektrotechniki

- inżynierii pojazdów

- transportu.

 

Akceptowane są artykuły badawcze, raporty oraz przeglądy. Wszystkie prace są recenzowane przez niezależnych recenzentów. Lista recenzentów ukazuje się raz do roku.

IJES jest czasopismem typu open access, publikowanym jedynie w formie elektronicznej.

IJES jest zarejestrowany w bazach :

  • Google
  • Google Scholar

Od 2016 roku, przyjmowane będą zarówno prace w języku angielskim jak i polskim.


Czasopismo znajduje się na liście MNiSW w załączniku B (4 punkty w 2016 roku).

ISSN 2300-5874
DOI: 10.5277/ijes_pwr